marți, 1 septembrie 2015

Prostia politică şi juridică - infatuare la pseudolegionari

Şeful Mişcării Legionare, Şerban Suru:
- Vieţuieşte printre noi un personaj ce, până la aparţia legii antilegionare (L 217/2015), se bătea cu pumnii în piept că este mare legionar, dar care, în realitate, nu trebuie lăsat singur ca boul, după cum chiar domina sa afirmă. Personajul în cauză dă încă o dată dovadă de infantilism politic, de prostie crasă din punct de vedere juridic şi de o infatuare incredibilă. 
A se vedea după poză continuarea articolului.
        Iată de ce: dânsul este şi student la drept (jurist este şi şeful său Coriolan Baciu) şi, în această calitate, de pretins lider şi de cunoscător în ale politicii şi legislaţiei, şi-a permis, cu 3 săptămâni în urmă(8 august a.c.), să pună pe internet, adică click AICI, un articol preluat din revista ROST al cărei patron este un alt absolvent al facultăţii de drept, dl. Caludiu Târziu. Articolul respectiv, scris de Tudor Marincu, enunţă şi critică Ordonanţa de Urgentă de Guvern (OUG) nr. 31/2002 aşa cum, în opinia autorului, crede că ar trebui să fie ordonanţa respectivă după ce i s-au adus modificările date de Legea antilegionară. Numai că ceea ce  pretinde autorul a fi varianta finală a legii(ordonanţiei) ( adică aşa cum o expune dl. Marincu), este de fapt o prostie, o inducere în eroare(probabil nedorită) a cititorilor, o manipulare incoştientă. Căci varianta finală a legii, adică verisunea consolidată a OUG 31/2002 nu include spre exemplu articolele 7-11, care au fost abrogate, cât şi alte paragrafe.
  •        Faptul că "pretinşi foşti lideri legionari" gen "singur ca boul" cu studii în drept, lideri care ziceau că ştiu să se lupte cu legea antilegionară, de fapt nu ştiau, şi nici nu ştiu, nici până în ziua de azi că OUG 312/2002 i s-au adus mai multe modificări înafară de Lega 107/206 şi L 21//2015 este FOARTE GRAV şi dovedeşte încă o dată că legătura lor cu fenomenul legionar a fost şi este în realitate una superficială.
Şi când te gândeşti că îşi permiteau să pretindă că dădeau lecţii de luptă cu legea antilegionară cât şi cu OUG 31/2002. Vai de subordonaţii lor vis-a-vis de cunoaşterea legislaţiei "antifasciste" căci au fost şi sunt induşi în eroare de incompetenţa, superficialitatea şi infatuarea şefilor lor, pretinşi foşti legionari.
   În realitate  OUG 31/2002 a suferit modificări aduse de următoarele 5 legi:
1. Legea 107/27.04.2006
2. Legea 278/04.07.2006
3. Legea 187/24.10.2012
4. Legea 255/19.07.2013
4. Legea 217/23.07.2015
  • În 24 iunie 2015 am publicat forma consolidată (adică adusă la zi) a OUG nr. 31/2002 chiar pe acest blog - click AICI., aşa cum am fomulat-o eu, în urma legilor apărute de-a lunguli timplui, legi care îi aduceau modificări. Mai jos redau încă o dată acestă formă consolidată, iar sub ea, cu text colorat şi cu multe indicaţii ce explică ce modificări i s-au adus, text colorat primit spre confirmare de la Monitorul Oficial, prin email, text care este practic identic cu cel postat de mine în 24 iunie 2015. Ştiţi cât m-a costat această confirmare colorată la propriu, adică versiunea consolidată a OUG, dată de Monitorul Oficial după 27 Iulie 2015? Fantastica sumă de 2,76 de lei.
După poza facturii de la Monitorul Oficial urmează OUG 31 - forma la zi.
Şi când mă gândesc că "singur ca boul" se face vinovat şi de punerea în Parlament a noii legi antilegionare ... dar dovezile şi explicaţiile pe acest subiect într-un alt articol.

  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război


Capitolul I Dispoziţii generale

Articolul 1
Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

Articolul 2
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:
a) prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;
b)prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);
c)prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale;
d)prin holocaust se înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a fost supusă deportării şi anihilării.
e)prin holocaust pe teritoriul României se înţelege persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor şi a rromilor, sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944;
f)prin Mişcarea Legionară se înţelege o organizaţie fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» şi «Partidul Totul pentru Ţară».

Capitolul II Infracţiuni şi contravenţii

Articolul 3
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.
(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (1), dacă denunţă autorităţilor organizaţia, înainte ca aceasta să fi fost descoperită şi să se fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului.
(4) Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Articolul 4
(1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
 (21 ) Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale rasiste şi xenofobe constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.
 (3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1), (2) sau (21), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes public.

Articolul 5
Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

Articolul 6
(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda sau a oricărui altui tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Articolul 61
(1) Ameninţarea unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul unui sistem informatic, cu săvârşirea unei infracţiuni pentru care maximul pedepsei prevăzute de lege este închisoarea de cel puţin 5 ani, pe motiv de rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională ori etnică sau în considerarea religiei, dacă aceasta este folosită ca pretext pentru oricare dintre motivele arătate, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Capitolul IV Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice

Articolul 12
Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

Articolul 13
(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.
(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.


Acum OUG 31/2002 aşa cum mi-a trimis-o Monitorul Oficial:


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război

modificat prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României


Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 martie 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.


Capitolul I Dispoziţii generale

Articolul 1

Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de

săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

modificat prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României

Articolul 2

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

modificat prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României

b)prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);

modificat prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României

modificat prin PCT 1. ART UNIC Lege 107 din 2006-04-27 emis de Parlamentul României

c)prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale;

modificat prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României

modificat începând cu 1 februarie 2014 prin ART 113 TTL II Lege 187 din 2012-10-24 emis de Parlamentul României

modificat prin PCT 1. ART UNIC Lege 107 din 2006-04-27 emis de Parlamentul României

d)prin holocaust se înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a fost supusă deportării şi anihilării.

introdus prin PCT 2. ART UNIC Lege 107 din 2006-04-27 emis de Parlamentul României

e)prin holocaust pe teritoriul României se înţelege persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor şi a rromilor, sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944;

introdus prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României

f)prin Mişcarea Legionară se înţelege o organizaţie fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» şi «Partidul Totul pentru Ţară».

introdus prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României


Capitolul II Infracţiuni şi contravenţii
Articolul 3

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (1), dacă denunţă autorităţilor organizaţia, înainte ca aceasta să fi fost descoperită şi să se fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului.

(4) Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

modificat începând cu 1 februarie 2014 prin ART 113 TTL II Lege 187 din 2012-10-24 emis de Parlamentul României

Articolul 4

(1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

modificat prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României

modificat începând cu 1 februarie 2014 prin ART 113 TTL II Lege 187 din 2012-10-24 emis de Parlamentul României

modificat prin PCT 1. ART VI Lege 278 din 2006-07-04 emis de Parlamentul României

modificat prin PCT 4. ART UNIC Lege 107 din 2006-04-27 emis de Parlamentul României

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

modificat prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României

(21 ) Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale rasiste şi xenofobe constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.

introdus începând cu 1 februarie 2014 prin ART 113 TTL II Lege 187 din 2012-10-24 emis de Parlamentul României

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1), (2) sau (21), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes public.

modificat începând cu 1 februarie 2014 prin ART 113 TTL II Lege 187 din 2012-10-24 emis de Parlamentul României

Articolul 5

Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

modificat prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României

modificat prin PCT 5. ART UNIC Lege 107 din 2006-04-27 emis de Parlamentul României

Articolul 6

(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda sau a oricărui altui tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante

şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

modificat prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României

modificat începând cu 1 februarie 2014 prin ART 113 TTL II Lege 187 din 2012-10-24 emis de Parlamentul României

modificat prin PCT 3. ART VI Lege 278 din 2006-07-04 emis de Parlamentul României

modificat prin PCT 6. ART UNIC Lege 107 din 2006-04-27 emis de Parlamentul României

Articolul 61

(1) Ameninţarea unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul unui sistem informatic, cu săvârşirea unei infracţiuni pentru care maximul pedepsei prevăzute de lege este închisoarea de cel puţin 5 ani, pe motiv de rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională ori etnică sau în considerarea religiei, dacă aceasta este folosită ca pretext pentru oricare dintre

motivele arătate, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

introdus începând cu 1 februarie 2014 prin ART 113 TTL II Lege 187 din 2012-10-24 emis de Parlamentul României

Articolul 7

În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

abrogat începând cu 1 februarie 2014 ART 57 TTL II Lege 255 din 2013-07-19 emis de Parlamentul României

Articolul 8

(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON):

modificat prin PCT 7. ART UNIC Lege 107 din 2006-04-27 emis de Parlamentul României

a)răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri de către o persoană juridică; b)utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de către o persoană juridică;

c)promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, de către o persoană juridică.

(2)Nu constituie contravenţie fapta prevăzută la alin. (1) lit. a) sau b), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

(3)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de către ministrul culturii şi cultelor, precum şi de către personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne.

(4)Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile.

modificat prin PCT 7. ART UNIC Lege 107 din 2006-04-27 emis de Parlamentul României

abrogat PCT 4. ART VI Lege 278 din 2006-07-04 emis de Parlamentul României


Capitolul III Dizolvarea persoanei juridice

Articolul 9

(1)Pot fi dizolvate prin hotărâre judecătorească persoanele juridice care desfăşoară una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

a)activităţi specifice organizaţiei cu caracter fascist, rasist sau xenofob în sensul art. 2 lit. a);

b)răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe sau deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor în public;

c)promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă săvârşită prin orice mijloace, în public.

(2)Cererea de dizolvare poate fi introdusă de Ministerul Public din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(3)Competenţa de a judeca în primă instanţă cererea de dizolvare aparţine tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul persoanei juridice.

(4)Hotărârea tribunalului este supusă căilor de atac în condiţiile Codului de procedură civilă.

abrogat PCT 4. ART VI Lege 278 din 2006-07-04 emis de Parlamentul României

Articolul 10

Dispoziţiile referitoare la dizolvare nu se aplică persoanelor juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.

abrogat PCT 4. ART VI Lege 278 din 2006-07-04 emis de Parlamentul României

Articolul 11

Dispoziţiile art. 9 se completează, după caz, cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare.

abrogat PCT 4. ART VI Lege 278 din 2006-07-04 emis de Parlamentul României


Capitolul IV Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice

Articolul 12

Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

modificat prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României

Articolul 13

(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.

modificat prin ART I Lege 217 din 2015-07-23 emis de Parlamentul României

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

---------------

Ministrul justiţiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul culturii şi cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Bucureşti, 13 martie 2002

Nr. 31.

- completare

- abrogare

- modificare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu